تورهای راپل

استفاده از تورهای نظامی برای ایجاد استتار و پنهان کردن ابزار و سلاحهای نظامی و افراد مورد استفاده قرار می گیرد.تورهای نظامی شامل تورهای استتار و تورراپل می باشند که از آن ها برای صعود از درختان یا ارتفاع ساختمان های بلند استفاده می شود.

 

در حافظه موقت کپی شد